Find os på

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 

hos lpm production a/s

1. Anvendelsesområde Ethvert tilbud og salg samt enhver leverance fra lpm production a/s, CVR-nr. 32830080 (herefter lpm) til kunden sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelserne) i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale.

Betingelserne har forrang frem for kundens modstridende vilkår i kundens ordre, accept, indkøbsbetingelser og øvrige dokumenter, uanset om lpm undlader at gøre indsigelse mod kundens modstridendende vilkår.

2. ORDRE/TILBUD Endelig og bindende aftale mellem kunden og lpm anses først for indgået, når kundens skriftlige ordre er bekræftet af lpm, ved en skriftlig ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelsen og kundens ordre har ordrebekræftelsen forrang

3. PRISER Tilbud og priser angivet i prislister og ordrebekræftelser er eksklusiv moms, emballage, porto samt øvrige tillægsydelser, som tillægges prisen ved fakturering af kunden. 

4. LEVERING OG KVANTUM Ethvert leveringstidspunkt, meddelt af lpm, er anslået og dermed uforbindende for lpm, medmindre der skriftligt er aftalt fast leveringstid for hele leverancen eller delelementer af denne.

Er leveringsklausul aftalt fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.

I mangel af anden aftale sker levering ”Ex works” (ab fabrik) lpm’s lager i Ølgod, Danmark.

Risikoen for det solgtes hændelige undergang eller beskadigelse overgår til kunden ved levering.

lpm melder leverancen klar til afhentning. Tager kunden ikke levering af leverancen, uden at dette skyldes lpm’s forhold, anses levering for sket på det tidspunkt, hvor lpm har meldt leverancen leveringsklar. Leverancen henstår herefter for kundens regning og risiko hos lpm. lpm er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v., så længe leverancen henstår hos lpm.

Er det aftalt, at lpm skal forsende varerne fra leveringsstedet, påhviler udgifterne hertil kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt og forsendelsen sker på kundens risiko. Kunden er i så fald ansvarlig for, at det aftalte aflæsningssted er umiddelbart tilgængelig ad farbar vej, samt at aflæsning kan ske omgående og uden behov for ekstra mandskab og materiel.

lpm forbeholder sig at levere med en margin på +/-10% af den aftalte totalmængde uden at der herved foreligger en kvantitetsmangel, som lpm hæfter for.

5. BETALING OG MODREGNINGSFORBUD Med mindre andet er skriftligt aftalt sker enhver leverance mod kontant betaling og samtidig udlevering af faktura, og lpm er berettiget til at tilbageholde leverancen, indtil kundens betaling er modtaget. Ved manglende rettidig betaling tilskrives morarenter fra forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Kunden må ikke foretage modregning i købesummen, og kunden må ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, mangler eller øvrige modkrav.

Såfremt kunden misligholder betalingen af købesummen for en leverance eller en delleverance, kan lpm ansvarsfrit tilbageholde enhver senere leverance/delleverance henholdsvis hindre leverancens overgivelse til kunden, indtil kundens samlede forfaldne udestående er berigtiget overfor lpm.

6. AFBESTILLING OG RETURNERING Afbestiller kunden en leverance, er kunden forpligtet til at skadesløsholde lpm for ethvert tab og enhver omkostning, som lpm måtte lide i den sammenhæng. 

Leverancer modtages ikke retur.

7. REKLAMATION OG MANGLER VED LEVERINGEN Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede for eventuelle mangler. Såfremt kunden konstaterer fejl og mangler ved det leverede, skal kunden straks skriftligt reklamere til lpm med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke straks efter, at en mangel er eller burde være konstateret, bortfalder kundens ret til at gøre manglen gældende.

Har kunden ikke inden 12 måneder efter levering meddelt lpm, at kunden vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Mangelfulde varer må ikke returneres uden forudgående aftale med lpm. Omkostningerne ved returnering af mangelfulde varer afholdes af lpm. Befinder varerne sig på tidspunktet for returnering andetsteds end forudsat på tidspunktet for købsaftalens indgåelse, afholder kunden eventuelle meromkostninger som følge heraf.

I tilfælde af fejl eller mangler ved varerne vælger lpm egenhændigt om lpm vil afhjælpe manglen ved reparation, omlevering eller ved at yde kunden et af lpm fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

lpm’s erstatningsansvar i anledning af mangler er under alle omstændigheder begrænset til kundens direkte tab dog maksimalt til den af kunden erlagte købesum for den pågældende leverance, med mindre lpm har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Udskiftede dele er lpm’s ejendom.

8. FORSINKET LEVERING Aftale om fast leveringstid skal foreligge skriftlig og kan kun ændres ved en ny skriftlig aftale mellem lpm og kunden.

I tilfælde af forsinket levering skal kunden fremsætte skriftligt påkrav om levering til lpm, idet lpm skal indrømmes en ekstrafrist til levering på mindst 5 arbejdsdage.

Overskrider lpm ekstrafristen med mere end 5 arbejdsdage, er kunden herefter berettiget til at ophæve aftalen for så vidt angår de varer ud af en leverance, der er berørt af forsinkelsen, medmindre forsinkelsen skyldes forsinkelse fra lpm’s leverandører eller force majeure jf. punkt 11.

Vælger kunden at ophæve aftalen, har kunden udelukkende ret til tilbagebetaling af eventuelle forudbetalinger vedrørende den forsinkede del af en leverance.

lpm’s erstatningsansvar i anledning af forsinkelse er under alle omstændigheder begrænset til kundens direkte tab dog maksimalt til den af kunden erlagte købesum for den pågældende leverance med mindre lpm har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING lpms ansvar er i alle tilfælde begrænset til kundens direkte tab. lpm er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt goodwill, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader.

10. PRODUKTANSVAR lpms produktansvar er underlagt dansk ret, med de begrænsninger, der er anført i denne bestemmelse, i det omfang disse begrænsninger ikke er i strid med ufravigelig lovgivning.

I det omfang lpm er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, er lpms ansvar til enhver tid begrænset til direkte tab. lpm er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tabt goodwill, tab af forretningsmuligheder, tab af data, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader som følge af produktansvar.

lpms samlede produktansvar over for kunden er begrænset til 10.000.000 kr. per kalenderår.

I den udstrækning lpm måtte blive pålagt produktansvar som følge af krav fra tredjemand, er kunden forpligtet til at holde lpm skadesløs i samme omfang, som lpms ansvar er begrænset over for kunden i henhold til disse betingelser.

Såfremt tredjemand fremsætter krav over for lpm eller kunden om erstatning i anledning af produktansvar, er den pågældende part forpligtet til straks at underrette den anden part herom.

11. FORCE MAJEURE lpm er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU-myndigheders side, epidemier og pandemier, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som lpm ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er lpm berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit at annullere aftalen helt eller delvist. 

12. DELVIS UGYLDIGHED Skulle en bestemmelse i disse Betingelser være eller blive uvirksom, så berøres alle øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf.

13. LOVVALG, OG TVISTLØSNING Betingelserne og parternes aftale er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Er kunden hjemmehørende i EU, Norge, Island eller Schweiz skal enhver tvist mellem kunden og LPM afgøres ved Retten i Esbjerg.

Er kunden hjemmehørende uden for EU, Norge, Island og Schweiz, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser eller parternes aftale, herunder tvister vedrørende Betingelsernes eller aftalens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København, Danmark, efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Sproget anvendt under voldgiftssagen skal være engelsk.

Uanset det ovenfor anførte er kunden forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod lpm vedrørende produktansvar.

  Gyldig fra d. 1. august 2020