Find os på

Generelle indkøbsbetingelser

hos lpm production a/s

Indledning

Nedenstående generelle indkøbsbetingelser skal finde anvendelse ved leverancer til lpm production a/s (i det følgende kaldet lpm), såfremt parterne ikke ved skriftlig aftale fraviger eller ændre disse. Sælgers (i de følgende kaldet "Leverandøren") almindelige leveringsbetingelser finder kun anvendelse - helt eller delvis - i den udstrækning, de udtrykkeligt bekræftes af lpm i aftalen. I nærværende indkøbsbetingelser skal aftale forstås som den aftale, disse betingelser udgør en integreret del af.

Pris og betalingsbetingelser

De på ordre anførte priser er faste; dog skal Leverandøren være forpligtet til - såfremt Leverandøren nedsætter sine priser inden leveringsdagen - at fakturere LPM til den reducerede pris.
Leverandørens ordrebekræftelser, skal angives med priser på varen, emballering, transport, paller, dokumentation, afgifter, gebyrer m.m., medmindre andet er skriftlig accepteret af lpm. Priser skal være tydeligt angivet i valuta.
Betalingsbetingelser regnes fra faktureringstidspunktet eller modtagelse af varen, hvis dette tidspunkt er senere.

Ordre og ordrebekræftelse

Ordre fremsendes til Leverandøren elektronisk. Leverandøren skal bekræfte modtagelse af lpm’s ordre skriftligt indenfor 2 arbejdsdage efter ordredatoen, i det dette undlades er lpm berettiget til at beslutte, at ordren og en eventuel efterfølgende bekræftelse fra Leverandøren ikke er bindende for lpm.

Leverandørens ordrebekræftelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a. Pris
b. Leveringsdato
c. Mængde
d. lpm’s ordrenummer
e. lpm's varenummer
f. Aftalt leveringssted
g. Indkøbers navn

lpm er alene forpligtet af ordrebekræftelser der er i overensstemmelse med indkøbsordren.
Specielle forhold, andet end specificeret af lpm, som er angivet på Leverandørens dokumenter, vil ikke være gyldige uden skriftligt samtykke fra lpm.

Levering

Dellevering er ikke tilladt, med mindre andet er aftalt. Leverandøren skal levere varerne til lpm på leveringsdatoen, på det aftalte leveringssted, som er angivet i ordren.

Varen skal leveres indenfor lpm's normale arbejdstid, mærket med lpm's varenummer og ordrenummer. Der skal medfølge følgesedler indeholdende varenummer, ordrenummer, leveret mængde, certifikater (hvor det er aftalt), tydelig specifikation af varen, samt indkøbers navn. Leveringsmængden må variere +5/-0 % iht. bestilt antal, medmindre andet er aftalt. Al dokumentation skal være af læsbar kvalitet og udfærdiget på dansk, såfremt andet ikke er aftalt.

Hvis Leverandøren ønsker at foretage ændringer i:

a. Produkt
b. Proces
c. Leverandører
d. Produktion facilitets placering

Skal lpm meddelelses herom og give skriftlig tilladelse hertil.

Certifikater

Når certifikater ønskes skal der fra Leverandørens side kunne dokumenteres specificerede sporbarhed på de enkelte emner.

Flowdown

Leverandøren skal lave flowdown af lpms krav og betingelser til en eventuel 3. part

Leverandør auditering

lpm, samt kunder og eventueller myndigheder har ret til adgang til relevante områder af Leverandørens faciliteter, på ethvert niveau af forsyningskæden involveret i ordren. lpm har ret til at se gældende relaterede optegnelser til ordren, hvis intet andet er angivet i kontrakten.
lpm forbeholder sig retten til at overvåge leverandørens performance for kvalitet og leveringsevne til senere evaluering af leverandøren.

Opretholdelse af arkiver

Dokumenter vedrørende processtyring, kontrolresultater og styring af afvigende produkter vedrørende lpms produkter skal opretholdes i minimum 10, eller leveres med for hver enkelt ordre - ved lukning af virksomhed overdrages alt dokumentation til lpm.

Verifikation

Verifikation af produkter til lpm skal foretages med kalibreret måleværktøj. Såfremt dette ikke er muligt skal lpm underrettes forud, så der kan tages de nødvendige forholdsregler.

Forsinkelse

Leverandøren skal omgående meddele lpm enhver forsinkelse eller forventet forsinkelse. Hvis levering forventes at finde sted efter den aftalte leveringsdato og ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato, er lpm berettiget til, uden varsel, at annullere hele eller dele af ordren, medmindre andet er aftalt. Ved forsinkelser som skyldes Leverandørens forhold sker hasteforsendelsen for Leverandørens regning.

Garanti

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal Leverandøren yde 24 måneders garanti for, at de af Leverandøren leverede varer, er fri for mangler. Perioden regnes fra tidspunktet for lpm's modtagelse af varen. Leverandøren skal herunder garantere at varen overholder alle offentlige krav, herunder miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder.

Fejl og mangler

Leverancen anses for mangelfuld, hvis den ikke svarer til de af lpm angivne specifikationer (herunder aftalt kvalitetsstyring, proceskontrol, målerapporter, mængde, certifikater, udgangskontrol hos leverandøren) eller i øvrigt ikke svarer til almindelig god standard for varer af pågældende type.
lpm skal inden rimelig tid efter modtagelsen af varen foretage en undersøgelse af varen udført i overensstemmelse med den indgangskontrol og den dermed forbundne rutine, som er gældende for lpm. Fejl og mangler, som kan konstateres ved denne gennemgang, skal meddeles Leverandøren hurtigst muligt.

Hvis de leverede varer lider af mangler, har lpm ret til helt eller delvist at hæve aftalen, returnere varen til Leverandøren for dennes regning og risiko, kræve om-/ eller efterlevering af mangelfulde varer.
Ønsker Leverandøren at foretage en reparation, skal dette godkendes og dispenseres af lpm – ønsker Leverandøren at lpm skal modtage varen "som den er" skal dette ligeledes godkendes og dispenseres af lpm – i begge tilfælde har lpm ret til at godkende eller afvise disse varer.
lpm kan endvidere forlange - evt. i kombination med de førnævnte mangelbeføjelser, at Leverandøren udbedrer mangler og herunder medvirker til sortering af det leverede på leveringsstedet, ligesom lpm skal være berettiget til - evt. i kombination med de førnævnte mangelbeføjelser, at udbedre mangler for Leverandørens regning. Herudover har lpm ret til, hvis aftalen ikke hæves, at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen samt til at kræve erstatning for tab i henhold til dansk rets almindelige regler, herunder følgeomkostninger. lpms eventuelle betaling af varerne indebærer ikke afkald på at fremsætte krav over for Leverandøren i anledning af fejl og mangler.
Ved mangelfuld leverance skal Leverandøren udføre en årsagsanalyse med beskrivelse af de korrigerende/forbyggende handlinger som Leverandøren vil indføre for at undgå fremtidige fejl. Dokumentation fremsendes til lpm.

Leverandøren skal underrette lpm straks ved opdagelse af eller ved mistanke om, at et afvigende produkt er leveret til lpm

Materiale stillet til rådighed

Alt materiale, såsom, men ikke begrænset til, tegninger, skitser, tekniske oplysninger, værktøjer og modeller, som lpm har udleveret til Leverandøren – skal behandles fortroligt, og må kun bruges til leverancer til lpm. Skal holdes behørigt forsikret af Leverandøren og skal returneres efter anmodning.

Immaterielle rettigheder

Alle specifikationer, tegninger, oplysninger, forme, skabeloner, værktøjer og andre materialer som lpm har leveret, eller som er blevet produceret eller købt af Leverandøren til lpm's fordel, skal forblive eller blive lpm's ejendom og Leverandøren skal overdrage materialerne til lpm på lpm's første anmodninger herom. Såfremt Leverandøren opbevarer varer eller materialer tilhørende lpm, skal sådanne varer og materialer være tydeligt individualiseret og mærket som tilhørende lpm samt være all-risk forsikret.
Ophører Leverandøren med at drive virksomhed, skal alt tilhørende lpm returneres til lpm.

lpm politikker

Ved design af varerne, samt valg afmaterialer, produktionsmetoder, medarbejdere og underleverandører skal Leverandøren sikre at LPM's Kvalitets- & Miljøpolitik, LPM's Code of Conduct overholdes, samt overholdelse af FN’s Global Compact.

Produktgodkendelser

Leverandøren indestår, at alle leverede produkter til en hver tid overholder gældende lovgivning, herunder gældende EU regler- og forordninger, som REACH og ROHS.

Produktansvar

Leverandøren indestår tidsubegrænset for sine leverancer. Leverandøren er ansvarlig for produktskader, herunder følgeskader, i henhold til dansk rets almindelige regler om produktansvar og forpligter sig herunder til at have en gyldig produktansvarsforsikring på minimum DKK 10 mio., hvilket skal dokumenteres skriftligt over for lpm, hvis lpm ønsker det.

Forfalskede dele

Leverandøren må ikke benytte eller levere forfalskede dele, komponenter eller materialer, som substitut. Herunder gælder det, at kun nye dele og materialer må anvendes. Samt at dele skal være købt hos OM/OCM/OEM eller autoriseret forhandler af disse. Leverandøren skal ved mistanke om forfalskede dele straks kontakte lpm.
Leverandøren forpligter sig til at udføre arbejdet på en måde der forhindrer fremmedlegemer og fremmede materialer i leverancer til lpm.

 Leverandøren skal sikre, at personalet er opmærksom på:

  • Deres bidrag til produktet eller ydelsens overensstemmelse
  • Deres bidrag til produktsikkerhed
  • Betydning af etisk adfærd
Fortrolighed

Leverandøren forpligter sig til at behandle samtlige oplysninger om lpm og leverancer til lpm, herunder tegninger, tekniske data, priser m.v. vedrørende ordren, dennes afgivelse eller opfyldelse fortroligt, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, eller dersom oplysningerne i øvrigt er alment offentligt tilgængelige af årsager, som ikke skyldes Leverandøren. Leverandøren må i mangel af skriftlig aftale med lpm ikke oplyse over for tredjemand, at lpm er Leverandørens kunde medmindre dette sker som et sædvanligt led i opfyldelse af en leverance.

Betaling

Leverandøren skal sende faktura pr. e-mail til: kreditor@lpm.

Lovvalg

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen og disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret.
Disse betingelser er gældende indtil de erstattes af et nyt sæt generelle indkøbsbetingelser.

  Gyldig fra d. 4. februar 2019