SOCIAL

Verden hænger kun sammen, så længe vi som mennesker,
lever op til vores fælles ansvar.

MENNESKE-
RETTIGHEDER

LPM Production støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde og accepterer ikke krænkelser af menneskerettighederne.

Over for medarbejderne udspringer vores forpligtelser af national lovgivning. Aftaler om social sikkerhed respekteres og overholdes.

Løn og andre forpligtelser vil altid som minimum leve op til kravene i national lovgivning, gældende aftaler og alment accepterede standarder inden for branchen.

ARBEJDSTAGER-
RETTIGHEDER

LPM Production opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.

Det betyder, at vi respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger efter eget valg, og vi giver medarbejderrepræsentanterne mulighed for at udføre deres opgaver.

LPM Production sikrer aktiv opfølgning på ovenstående gennem daglig ledelsesindsats samt en både formel og uformel kommunikation på tværs. Herudover er der et formaliseret samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Alle medarbejdere har desuden adgang til personalehåndbogens retningslinjer, hvor politikker og procedurer er beskrevet.

Vi siger nej til børnearbejde

LPM Production støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Det betyder, at børnearbejde under ingen omstændigheder er tilladt. Alle medarbejdere skal være over 15 år gamle eller have nået den alder, som er tilladt for det pågældende arbejde.

DIVERSITET

LPM Production arbejder for mangfoldighed og lighed og accepterer ikke diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Vi mener, at lige behandling og lige muligheder gælder for alle, uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet eller social herkomst.

Derudover accepterer vi ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trusler om afstraffelse, diskriminering i ansættelsen eller arbejdet, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde.